Muzički instrumenti i oprema – prodavnica muzičkih instrumenata i opreme i online shop (381) 11 334-56-17, E-mail: office@musiccentar.com

Logo MMC

Orgulje

Orgulje

Orgulje su najveći i najsloženiji muzički instrument. One su aerofoni instrument sačinjen od jednotonskih svirala, koje daju zvuk pomoću vazduha iz meha, a oglašavaju se pomoću klavijature. Tonski raspon im je gledajući klavijaturu od C do, uglavnom g3. Ali zbog raznovrsnosti registara realni zvučni raspon je znatno veći: od 2C do čak g6, što takođe nije fiksirano. To zavisi od svakog instrumenta ponaosob. Orgulje proizvode širok spektar zvukovnih boja. On zavisi od registara koji se nalaze na njima. Jedan registar sadrži niz svirala iste boje i jačine. Broj svirala jednog registra je jednak broju dirki na manualu. Registri mogu biti tihi, tamni, jasni, prodorni, reski... Njih svirač uključuje i spaja da bi dobio željeni zvuk. Svi dijelovi orgulja stavljaju se u pogon i upravljaju preko sviraonika. Sastoji se od jedne ili više klavijatura (najčešće tri) koji se nazivaju manuali i sviraju se rukama. Na donjem delu sviraonika nalazi se još jedna klavijatura koja se svira nogama. Ona se naziva pedal. Oko manuala se nalaze registri. Njihovim uključivanjem se određuje koje će svirale da sviraju, odnosno koje će zvukovne boje da zvuče. Posebni registri povezuju manuale međusobno i manuale s pedalom. Oni se zovu kopule (spojnice). Svirale su cilindrične, kupaste, prizmatične ili piramidalne cevi u kojima se nalazi zgusnuti vazduh, koji izlazeći iz njih daje zvuk. Materijali od kojih se grade svirale su: drvo, kalaj, olovo i bakar. U zavisnosti od načina na koji vazduh izlazi napolje razlikujemo labijalne i jezične svirale. U labijalnim sviralama ton nastaje tako što mlaz vazduha prolazi kroz procep na gornjoj usni. Tako slično nastaje ton i kod frule. Kod jezičnih svirala ton nastaje tako da vazdušni mlaz udara u jezičak koji pod njim treperi i udara u žljeb koji daje ton. Postoji još jedna posebna vrsta registara. To su alikvote ili miksture. One su složeni registri koji sadrže po više svirala spojenih na jedan ventil. Ne daju čisti ton već osnovni ton sa nekim od tonova alikvotnog niza. Uvek se koriste u kombinaciji sa drugim registrima i daju orguljama prepoznatljiv sjajan i svečan zvuk.